top of page

Карысная

інфармацыя

Solidarity with Belarus Charity Concert
Дабрачынны Канцэрт Салідарнасць з Беларуссю


У суботу, 12 верасня, ў Art Gallery Kafe, Wood Dale, некамерцыйная арганізацыя Belarusians in Chicago зладзіла дабрачынный канцэрт. Канцэрт быў падрыхтаваны для збору сродкаў дапамогі параненым, незаконна арыштаваным, і незаконна звольненым з-за ўдзелу ў забастоўках.


Вельмі прыемна згадаць, што на канцэрце былі прадстаўнікі розных нацыянальнасцяў: беларусы, палякі, украінцы, літоўцы, індыйцы і амерыканцы. Не ўсе разумелі беларускую і польскую мовы, але ўсё падзялялі пачуццё цяпла, сяброўства і спагады.


Гасцей вітала Жанна Чарняўская, прэзідэнт арганізацыі Беларусы ў Чыкага. Жанна падзякавала гасцям, удзельнікам канцэрту, ўладальнікам кафэ і валанцёрам, якія бралі ўдзел у арганізацыі канцэрту. Госць канцэрта, Прэзідэнт Польскага Руха Салідарнасць у Чыкага, Богдан Струмінскі узяў уступнае слова. Богдан распавёў гісторыю руху Салідарнасць, польскага пратэсту і барацьбы за свабоду. Богдан пажадаў беларусам веры і сіл для дасягнення перамогі. "Нам нельга здавацца!" - сказаў Багдан Струминский, непасрэдны ўдзельнік барацьбы Салідарнасці за свабоду.
У першай частцы канцэрта госці слухалі вершы і байкі беларускіх, польскіх і амэрыканскіх паэтаў. Прыемна паведаміць, што некалькі вершаў былі напісаны менвіта для нашага канцэрта.


У антракце была разыграна латарэя з аўтарскімі вырабамі. Арганізатары выказваюць падзяку Данутэ Подовской за арганізацыю латарэі і аўкцыёну. Іна Дерый, мастак з Расіі, спецыяліст па вадкай мазаіцы, падарыла свае аўтарскія працы для аўкцыёну і збору сродкаў для ахвяраў рапрэсій.


У другой частцы канцэрта адбылася прэм'ера новай песні GREMO "Час Прыйшоў", выступілі дуэт Тані Меламед і Аліка Коффмана, Эліна Бампи, Андрэй Аш і Сяргей Аляксееў. Таня і Алік выконвалі песні на беларускай, французскай, рускай і англійскай мовах. Госьці былі ў захапленні. Вельмі цёпла гучалі аўтарскія песні. Глыбокі голас Эліны Бампі пранікаў у душу. Зала радасна спяваў Купалінку разам з Андрэем Ашам і Сяргеем Аляксеевым. Сумесны спеў песні Разбуры Турмы Муры надаў натхненню зале. Госці з удзячнасцю слухалі знакамітае выкананьне Шапэна і джаз імправізацыю Сяргея Аляксеева. Арганізатары вельмі дзякуюць Сяргея за выдатную і бязвыплатную працу гукарэжысёра. Напрыканцы канцэрта госці з задавальненне пляскалі танцавальнай групе Казакі.
Дзякуем усім артыстам за іх уклад у цудоўную атмасферу вечара, усмешкі і радасць у вачах гасцей, і за іх дабрачынную працу..


Асаблівая падзяка Мікалаю Юшавічў, Nick Yushevich Photography, за ўклад у збор сродкаў у дапамогу ахвярам і выдатны фотарэпартаж аб канцэрце.


Беларусы Чыкага выказваюць вялікую ўдзячнасць польскай дыяспары за падтрымку і салідарнасць з Беларусамі, якія змагаюцца за свабоду. Дзякуем артыстаў за іх уклад у дапамогу вольнай Беларусі.


Мы вельмі ўдзячныя Віялеце Никитик за ідэю і арганізацыю. Дзякуем Сяргею Куляшову, Марату Дзекевічу, Stephanie Kutner for the poem written just for this occasion, Іне Траццяк, Таццяне Чулковай, Арыне Кляшторнай, Арцёму Мухе, і Вользе Варабей.


Вельмі ўдзячны пані Ане і пану Венцлаву за гасціннасць.


Мы шчаслівыя паведаміць, што было сабрана 2500 даляраў. Большая частка сродкаў ужо перададзена ахвярам рэжыму. Мы маем распіскі за прадстаўленую адрасную дапамогу. Імкнемся захаваць канфідэнцыяльнасць людзей, якія атрымалі грашовую дапамогу. Пры неабходнасці мы можам прадставіць паперы.Благотворительный Концерт Cолидарность с Беларусью


В субботу 12 сентября в Art Gallery Kafe состоялся благотворительный концерт организованный некоммерческой организацией “Belarusians in Chicago”.


Концерт был подготовлен для сбора средств помощи раненым, незаконно арестованным, и незаконно уволенным из-за участия в забастовках.

Очень приятно упомянуть, что на концерте были представители разных национальностей: беларусы, поляки, украинцы, литовцы, индийцы и американцы. Не все понимали беларускую и польскую мовы, но все разделяли чувство тепла, дружества, и сочувствия.


Гостей приветствовала Жанна Чарняуская, президент некоммерческой организации “Беларусы в Чикаго”. Жанна поблагодарила гостей, участников концерта, владельцев кафе и волонтёров, участвующих в организации концерта. Гость концерта, Президент Польского Союза “Солидарность” в Чикаго, взял вступительное слово. Богдан рассказал историю движения “Солидарность”, польского протеста и борьбы за свободу. Богдан пожелал беларусам веры и сил для достижения победы. “Нам нельзя сдаваться!”- сказал Богдан Струминский, непосредственный участник борьбы Солидарности за свободу.


В первой части концерта гости слушали стихи и басни беларуских, польских и американских поэтов.


В антракте была разыграна лотерея с авторскими изделиями. Организаторы выражают благодарность Дануте Подовской за организацию лотереи и аукциона. Инна Дерий, художник из России, мастер по жидкой мозаике, подарила свои авторские работы для аукциона и сбора средств для нуждающихся.


Во второй части концерта состоялась премьера новой песни GREMO “Время Пришло”, выступили дуэт Тани Меламед и Алика Коффмана, Элина Бампи, Андрей Аш и Сергей Алексеев. Таня и Алик исполняли песни на беларускай мове, на французском, русском и английском языках. Очень тепло звучали авторские песни. Зал радостно пел Купалинку вместе с Андреем Ашем и Сергеем Алексеевым. Мы все вместе воодушевленно пели Разбуры Турмы Муры. Гости с благодарностью слушали великолепное исполнение Шопена и джаз импровизацию Сергея Алексеева. Организаторы очень благодарят Сергея за прекрасную и безвозмездную работу звукорежиссера. Гости с удовольствие апплодировали танцевальной группе Казаки.


Спасибо всем артистам за их вклад в прекрасную атмосферу вечера, улыбки и радость в глазах гостей, и за их безвозмездный труд.


Особая благодарность Николаю Юшевичу, Nick Yushevich Photography, за вклад в сбор средств в помощь нуждающимся и прекрасный фоторепортаж о нашем концерте.


Беларусы Чикаго выражают огромную благодарность польской диаспоре за поддержку и солидарность с Беларусами, сражающимися за свободу. Благодарим артистов за их вклад в помощь вольной Беларуси.Мы очень благодарны Виолетте Никитик за идею и организацию Спасибо Сергею Кулешову, Марату Дзекевичу, Stephanie Kutner for the poem written just for this occasion, Инне Третьяк, Татьяне Чулковой, Арине Кляшторной, Артёму Мухе, и Ольге Воробей.


Большое спасибо пани Ане и пану Венцлаву за гостеприимство.


Мы счастливы сообщить, что было собрано 2500 долларов. Большая часть средств уже передана нуждающимся. Мы имеем расписки за предоставленную адресную помощь. Стараемся сохранить конфиденциальность людей, получивших денежную помощь. Прі необходмости мы можем предоставить документы.Charity Сoncert Solidarity with Belarus


On Saturday, September 12, the Belarusians in Chicago, a not for profit corp., organized a charity concert that took place at the Art Gallery Kafe, Wood Dale, IL.


The goal of the concert was to raise funds for the wounded, illegally arrested, and illegally fired due to participation in strikes.

It is very pleasant to mention that the concert was attended by representatives of different nationalities: Belarusians, Poles, Ukrainians, Lithuanians, Russians, Indians, and Americans. Not everyone understood the Belarusian and Polish languages, but everyone shared feelings of warmth, friendship, and sympathy.


The guests were greeted by Zhanna Charniauskaya, president of the non-profit organization “Belarusians in Chicago”. Zhanna thanked the guests, concert participants, cafe owners, and volunteers involved in organizing the concert. The guest of the concert, President of the Chicago chapter of the Polish Union "Solidarnosc" took the opening remarks. Bogdan told the story of the Solidarnosc movement, the Polish protest, and the struggle for freedom. Bogdan wished the Belarusians to keep the faith and strength to achieve victory. “We cannot surrender!” Said Bogdan Struminsky, a direct participant in the Solidarnosc struggle for freedom.In the first part of the concert, the guests listened to poems and fables of Belarusian, Polish, and American poets. During the intermission, we held a lottery and an auction. The organizers would like to thank Danuta Podovskaya for charity items for the auction. Inna Deriy, an artist from Russia, the master in liquid mosaics, donated her artworks for the fundraiser for those in need.

In the second part of the concert, the listeners greeted the premiere of the new song "Time Has Come" by GREMO. The excellent duet of Tanya Melamed and Alik Koffman, singers and musicians Elina Bumpy, Andrey Ash, and Sergey Alekseev were performing. Tanya and Alik performed songs in Belarusian, French, Russian, and English. The authors’ songs sounded with warmth and sincerity. The audience happily sang Kupalinka together with Andrey Ash and Sergey Alekseev. The artists and the audience were singing Razbury Turmy Mury with enthusiasm. The guests were listening with gratitude to the magnificent performance of Chopin and jazz improvisation by Sergei Alekseev. The organizers are also very grateful to Sergey for the excellent and volunteer work of a sound engineer. The guests applauded to the Kazaki dance group.


Thanks to all the artists for their contribution to the wonderful atmosphere of the evening, smiles and joy, their volunteer work.


Special thanks to Miikalai Yushevich, Nick Yushevich Photography, for his contribution to the fundraising effort and an excellent photo report of our concert.


Belarusians in Chicago express their deep gratitude to the Polish diaspora for the support and solidarity with the Belarusians fighting for freedom. We thank the artists for their contribution to helping free Belarus.


We are very grateful to Wioletta Nikitik for the idea and organization Thanks to Sergey Kuleshov, Marat Dzekevich, Stephanie Kutner for the poem written just for this occasion, Inna Tretyak, Tatiana Chulkova, Arina Klyashtornaya, Artyom Mukha, and Olga Varabei.


Huge thanks to Pani Ania and Pan Wenczlaw for the hospitality.


We are happy to announce that we have raised $ 2,500. Most of the funds have already been distributed to those in need. We have receipts for the provided targeted assistance. We are trying to preserve the confidentiality of people who have received financial assistance. If necessary we can provide the financial assistance receipts.

198 views0 comments

Comments


bottom of page